Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Reményfutam Közhasznú Alapítvány (székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 65-67.; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Alapítvány) által üzemeltetett http://www.help2.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használatának feltételeire vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve: Reményfutam Közhasznú Alapítvány

A Szolgáltató címe: 1139 Budapest, Röppentyű u. 65-67.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: remenyfutam@help2.hu

Nyilvántartási szám: 01-01-0006956

Adószáma: 18088665-1-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: First Voice Kft (1034 Budapest, Tímár utca 20.)

Cégjegyzékszám: 07-09-018300

 

 1. Fogalom-meghatározások

 

Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

 

Fogalom

Meghatározás

„Adatkezelési tájékoztató”

az Adatkezelési tájékoztató a Honlapot használó Felhasználók által megadott személyes adatokkal kapcsolatos Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

„GDPR”

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

„Honlap”

az Üzemeltető által üzemeltetett http://help2.hu internetes honlap;

„Adatvédelmi Törvény”

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

„ÁSZF”

a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti;

„Felhasználó vagy Felhasználók”

(i) az a természetes személy, aki akár anyagi, akár egyéb személyes közreműködést igénylő támogatást kíván nyújtani (Támogató); valamint

(ii) az a természetes személy, akinek támogatásra van szüksége (Támogatott)

A Támogató és a Támogatott, valamint a Honlap egyéb látogatói a továbbiakban együttesen: Felhasználó, többes számban Felhasználók;

„Polgári Törvénykönyv”

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

„Szerzői Jogi Törvény”

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;

„Szolgáltatás”

a Honlapon keresztül a Támogatott és a Támogató közötti kapcsolatfelvétel létrehozását, valamint a Honlapon keresztül támogatások ellenérték nélküli nyújtását és támogatások ellenérték nélküli igénybevételét jelenti.

 

 1. Az ÁSZF hatálya, a Szerződés létrejötte

 

A jelen ÁSZF hatálya a Honlap használatával létrejövő jogviszonyokra terjed ki. A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a http://help2.hu honlapról.

 

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

 

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, a következők:

 • amennyiben a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail cím érvénytelen vagy hibás, úgy arra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg a Honlap előképén;
 • egyebekben a Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a „Profilom/Adataim” menüpontban történő szerkesztés útján.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

 

A jelen ÁSZF 2020.01.01. napjától hatályos és visszavonásig, illetve az esetleges módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató a Honlapra történő belépés során rövid értesítés formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

 

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés a jelen ÁSZF Honlapon keresztül történő elfogadását követően jön létre, illetve amennyiben a Felhasználó belép a Honlapra vagy annak tartalmát bármilyen módon megismeri – abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználóként – a jelen ÁSZF ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azok tartalmát kifejezetten elfogadja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy nem jogosult az Honlap használatára és a regisztrációra. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal. Tilos a Honlapra 18 év alatti személynek regisztrálnia.

 

 1. A Honlap használatával és a regisztrációval kapcsolatos felelősség és korlátozások

 

A Felhasználó a Honlapra történő fellépéssel, illetve a regisztrációjával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználók kijelentik, hogy a Honlap használata során személyes adataikat önkéntesen adják meg és önkéntesen, kifejezett hozzájárulásukkal bocsátják a Szolgáltató vagy külön és kifejezett hozzájárulásuk esetén egyéb Felhasználó(k) rendelkezésére.

 

A Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Honlapot, valamint a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatukra és felelősségükre használják, a Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért, illetve a Felhasználók által a Honlapon elhelyezett tartalmakért nem vállal felelősséget. Kizárja továbbá a Szolgáltató a felelősségét olyan incidensek vonatkozásában, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználók egymásnak személyes adatokat adnak át, vagy személyes adataikat egymás számára hozzáférhetővé teszik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Támogatott és a Támogató által a kapcsolatfelvételüket követően elkövetett magatartásokért, visszaélésekért, különösen károkozásokért, szabálysértési vagy büntetőjogi vonatkozású cselekményekért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók között a támogatások tekintetében létrejött megállapodások teljesítésével és elmaradásával, a szolgáltatások, vagy az adományok minőségével kapcsolatban. Kárigényüket a Felhasználók kizárólag egymás felé érvényesíthetik, illetve amennyiben az ilyen megállapodásokból eredően az egyik megállapodó Felhasználó fél mindezek ellenére a Szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a másik Felhasználó fél köteles a Szolgáltatót teljeskörűen mentesíteni az igény alól.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Támogató a tervezett támogatás összegénél több vagy más összeget utalt a Támogatott részére (vagy téves személy részére utalt), valamint a Szolgáltató nem tud eljárni a téves összegek visszaszerzése érdekében. Továbbá tájékoztatjuk, hogy sem az anyagi, sem az egyéb támogatásért ellenszolgáltatás nem jár és nem is kérhető, sem a Szolgáltatótól, sem a Támogatottól.

 

 

TARTALMAK LÁTHATÓSÁGA, ÉS MODERÁLÁSA

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy mind a Felhasználók személyes és a külvilág/Támogató/Támogatott számára látható Profilja, valamint a Honlap chat funkciója a Szolgáltató, mint admin által moderált. A Honlap használatának feltétele a moderálás Felhasználó általi tudomásul vétele, valamint annak elfogadása, hogy a Szolgáltató moderálási elvei semmilyen esetben nem képezik vita tárgyát, ideértve azt is, hogy a Felhasználó által a Honlap használata során létrehozott tartalomra vonatkozóan a Felhasználó szerzői jogai nem érvényesülnek.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbségi jogok), illetve az erkölcstelen, durva, trágár, ízléstelen, bántó, sértő, obszcén vagy alpári hangnemben fogalmazott tartalmat, illetve az ilyeneket használó Felhasználók profilját akár előzetes felszólítás nélkül is törölje, vagy láthatatlanná tegye, továbbá törölje vagy láthatatlanná tegye a tartalmat abban az esetben is, ha a Felhasználó tartalmilag ugyan nem törvénysértő módon, de a többi Felhasználót nyugalmát megzavaró vagy a Szolgáltató megítélése szerint hamis tartalmat helyez el. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a chat funkció megfelelő használatának ellenőrzése során bűncselekményre utaló jelet észlel, úgy haladéktalanul jelenti az eseményt az illetékes nyomozó hatóságoknak.

 

 

Az esetleges bűncselekmények eredményes felderítése érdekében a Szolgáltató a Felhasználók által akár a személyes profiljukban, akár a chat funkcióban elhelyezett tartalmakat (ideértve az elküldött üzeneteket) azok elhelyezését követő három (3) hónapig megőrzi. A megőrzés részletes szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználók jogosultak a velük kapcsolatban került Felhasználókat letiltani, ezáltal megakadályozva a további üzenetek fogadását a letiltott Felhasználó részéről. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy súlyos esetben a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértő, a Felhasználók nyugalmát megzavaró Felhasználót törölni, és a Felhasználó regisztrációs e‐mail címét letiltani. A Szolgáltató jogosult az olyan Felhasználó regisztrációját/profilját is törölni, akinek személye valódiságával, illetve a Felhasználó által szolgáltatott adatok valódiságával kapcsolatban a Szolgáltatónak kételyei merülnek fel, illetve amennyiben a Szolgáltatónak alapos gyanúja merül fel, hogy a Felhasználó a Honlapot, valamint a Szolgáltatást nem annak valódi céljára kívánja felhasználni.

 

A Felhasználók által szolgáltatott adatok valóságtartalmáért teljes körűen a Felhasználók maguk felelnek és állnak helyt, függetlenül attól, hogy a chat funkciót és a Felhasználók személyes profilját a Szolgáltató ellenőrizheti és moderálhatja.

 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése miatt – a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti, vagy a Felhasználók regisztrációját/személyes profilját törli.

 

A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

Az anyagi és tárgyi adományokkal összefüggő esetleges bevallási és adófizetési kötelezettségek a Felhasználókat terhelik.

 

 1. A Szolgáltatás tárgya, támogatási formák

 

A támogatási formákról a Felhasználó a Honlap főoldalán található „Támogatási formáink”bekezdés alatt tájékozódhat.

 

Figyelmeztetés!

A személyes közreműködést igénylő támogatásokkal kapcsolatban különösen is felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a támogatás nyújtása, illetve igénybevétele előtt különösen is győződjenek meg a másik fél személyéről, valamint a támogatás nyújtásának, illetve igénybevételi szándékának komolyságáról. A Szolgáltató teljeskörűen kizárja a felelősségét a Felhasználók egymásnak szolgáltatott adatai és egymás felé kifejtett magatartásai és mulasztásai vonatkozásában (ideértve az anyagi és személyes közreműködést igénylő nyújtását, azok minőségét és mennyiségét, valamint azok esetleges elmaradását is), mindezekért kizárólag a Felhasználókat terheli a felelősség és ezzel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben kártérítési és egyéb igényekkel a Felhasználók nem jogosultak fellépni. Javasoljuk, hogy csak olyan személytől fogadjanak el támogatást, illetve csak olyan személlyel vegyék fel a kapcsolatot, aki a Honlapon lévő személyes értékelése alapján megbízható Felhasználónak minősül.

 

 1. A Honlap használata

 

6.1. Regisztráció, Profil létrehozása

 

A Honlapra Felhasználóként csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak!

 

A regisztrációnál a Felhasználónak először is azt kell megjelölnie, hogy milyen „szerepkörben” szeretne regisztrálni: akinek támogatásra van szüksége (Támogatott), vagy aki támogatna másokat (Támogató).

 

A regisztrációhoz szükséges megadnia egy kitalált, a valódi nevével nem megegyező felhasználónevet, a valódi vezeték- és keresztnevét, az email címét, valamint egy jelszót. Ekkor szükséges elfogadnia a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, valamint Google eCaptcha segítségével be kell jelölnie, hogy „nem robot”. Ezeket az adatokat csak a Szolgáltató/Admin ismeri meg, így ezek az adatok nem publikusak az egyéb Felhasználók számára. Részletes tájékoztatás az Adatkezelési tájékoztatóban olvasható.

 

Amennyiben validációs hiba nincsen a regisztrációs űrlap kitöltésekor, a profil létrehozása gombra kattintva megtörténik a regisztráció. A rendszer a regisztráció során megadott e-mail címre megerősítő üzenetet küld, amely tartalmazza a Felhasználó aktiválásához szükséges linket. Inaktív felhasználó nem tud belépni az oldalra. A rendszer bejelentkezéskor érzékeli az ilyen felhasználót és értesíti, hogy aktiválnia kell a fiókját a belépéshez. Ha a Felhasználó a megerősítő e-mailben az aktiváló linkre kattint, vagy azt beilleszti a böngészője címsorába, akkor a regisztrációja megerősítésre kerül, ezzel egy időben átirányításra kerül a Profilom oldalra.

 

6.2 Profilom / Támogatott

 

A bejelentkezést követően a (Támogatott) Felhasználó a fejlécben található „Profilom” gombra kattintva tud a profil oldalára eljutni. A Profil létrehozása során feltüntetésre kerül, hogy mik a publikus adatok, amelyet valamennyi Felhasználó megismerhet, és melyek azok, amelyek kizárólag a Szolgálattó/Admin számára látható adatok. Részletes tájékoztatás az Adatkezelési tájékoztatóban is olvasható.

 

Adataim” menüpont

 

A Támogatott adatainak láthatósága az alábbiak szerint különül el:

A regisztráció során szétválasztásra kerül a tényleges adatok (teljes [valós] név, teljes cím, komplett ajánló levél, családi fotók stb.), valamint – a Támogatott „Profil” oldalán elérhető publikus adatokat (felhasználói név, város / kerület, kitakart ajánló levél, hozzávetőleges adatok [pl. életkor]). A tényleges adatokat alapesetben csak az Admin látja, aki – a Felhasználó által a jelen ÁSZF elfogadásával adott hozzájárulása alapján – ellenőrzi az adatok hitelességét. Ugyanakkor a Támogatott a Támogatóval történő kapcsolatfelvétel során saját döntése alapján megismertetheti az egyes személyes adatait a Támogatóval. A személyes adatok megadásának veszélyeire a Honlap minden esetben felhívja a Támogatott figyelmét.

 

 1. a) Regisztrációs adatok:

A (valódi) vezetéknév, keresztnév, email cím a regisztráció alapján kerül az Adataim oldalra. Módosíthatóak, azonban erről minden esetben e-mail értesítést kap a Szolgáltató. Ezen felül a Felhasználónak meg kell adnia egy felhasználónevet („Fantomnevet”), amely lehet kitalált keresztnév vagy becenév. Ez a felhasználónév a Honlap egyéb Felhasználója számára is láthatóvá válik. Azonban mindaddig, amíg a Felhasználó nem ad meg egy „Fantomnevet” (amelyet nem javaslunk, hogy egyezzen a valódi nevével) addig a Felhasználó nem tudja publikálni a felhívását/történetét és nem válik láthatóvá a külvilág, így az egyéb (Támogató) Felhasználók számára.

Az elérhetőségekre vonatkozó mezőket (lakcím, telefonszám) a Profilba belépést követően tudja kitölteni a Felhasználó. Ezek kitöltése nélkül a Felhasználó szintén nem tudja publikálni a felhívását/történetét.

 

 1. b) Banki adatok:

A banki adatok kitöltése akkor szükséges, ha a Felhasználó pénzbeli adományokat is szeretne fogadni, a Felhasználó a banki adatok megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy részére a Támogatók pénzbeli támogatást nyújtsanak.

 

 1. c) További adatok:

A Felhasználó ennél a menüpontnál tud megadni olyan adatokat, amelyek segítik, hogy a Támogatók könnyebben megtalálják, illetve olyan Támogató találja meg, aki számára megfelelő az ő esete a támogatásra. Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező.

 

Egy főre jutó rendszeres jövedelem, illetve az életkor: ezt a hozzávetőleges adatot egy tól-ig skálán adhatja meg a Felhasználó, a kitöltése opcionális.

 

 1. d) További funkciók:

Profilom felfüggesztése" gombbal a Felhasználó átmenetileg láthatatlanná tudja tenni a Profilját, vagyis a Támogatók ez idő alatt nem fogják megtalálni. Amennyiben ezt bekapcsolja, a gomb felirata átváltozik „Újra aktiválom a profilomat" feliratra, amivel vissza tudja élesíteni a Profilját.

 

„Profil törlése” gombbal lehetőség van a Profil törlésére, ekkor a Profilhoz kapcsolódó adatok ténylegesen törlésre kerülnek, a Profil nem állítható vissza. A Felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

Történetem menüpont:

 

A Felhasználónak itt van lehetősége megadni azokat az információkat, amelyek alapján a Támogatók el tudják dönteni, hogy szeretnék-e támogatni a kérését. A szöveges mezők kitöltése kötelező (ebben személyes adatokat kérjük, ne adjon meg), fotót viszont nem kötelező feltöltenie, ahogy dokumentumokat sem. Dokumentumot csak pdf formátumban tud feltölteni, képet pedig jpg formátumban.

 

Ennél a pontnál különösen is felhívjuk figyelmüket az alábbiakra:

 • fénykép feltöltése a saját vagy mások személyes adatait és személyiségi jogait érintheti, amelyek tekintetében a Szolgáltató kizárja a felelősségét. A fénykép feltöltése olyan szempontból célszerű lehet, hogy a Támogató felé szimpátiát és hitelességet mutathat, ugyanakkor a személyes fényképek feltöltése nem kívánt visszaélésekre is vezethet;
 • dokumentumfeltöltése: minden olyan dokumentumból, amely személyes adatot tartalmaz, kérjük, hogy adatvédelmi és minőségvédelmi szempontok miatt két verziót töltsön fel. Az egyik verzióban jól láthatóan szerepeljenek a személyes adatok. Ezt a verziót csak az Admin fogja látni. A másik verzióban kérjük takarja ki a személyes adatokat. Ezek a külvilág számára láthatóak lesznek;
 • a Felhasználótól különböző harmadik személy személyes adatait tartalmazó dokumentumok, illetve adatok jogosulatlan feltöltése bűncselekménynek minősül, amelynek gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó profilját azonnali hatállyal törölheti és a Szolgáltató az ügyben feljelentést tesz.

 

„Amire szükségem van” menüpont:

A Felhasználó több támogatási típust is ki tud választani, azonban mindegyik kiválasztott típusnál kötelező megadnia a rövid leírást arról, hogy az adott támogatási formán belül pontosan mire van szüksége.

A „közzéteszem a felhívásomat” gombra kattintva véglegesíti a felhívást, ami ekkor még csak a Szolgáltatóhoz kerül jóváhagyásra, majd utána lesz látható a Támogatók számára.

A „megnézem a publikus oldalam” lehetőséget biztosít arra, hogy olyan formában is lássa a felhívását, ahogy az a támogatók számára megjelenik majd.

 

„Támogatásaim” menüpont:

 

Ebben a menüpontban jelennek meg azok a rendszeres anyagi támogatások, illetve személyes segítségnyújtások, amelyekre már számíthat a Felhasználó, mivel megállapodásra került a Támogatóval.

 

Ennél a pontnál ismételten különösen is felhívjuk figyelmüket, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók között a támogatások tekintetében létrejött megállapodások teljesítésével és elmaradásával kapcsolatban. Kárigényüket a Felhasználók kizárólag egymás felé érvényesíthetik, illetve amennyiben az ilyen megállapodásokból eredően az egyik megállapodó Felhasználó fél mindezek ellenére a Szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a másik Felhasználó fél köteles a Szolgáltatót teljeskörűen mentesíteni az igény alól.

 

A Felhasználónak lehetősége van elutasítani a részére felajánlott személyes, lelki vagy tárgyi támogatást, amely esetben a támogatás „elutasítva” státuszba kerül.

 

Támogatásaim láthatósága: a Támogatott Felhasználó támogatás típusai mellett egy kis „i” betű jelenik meg, amire kattintva az adott támogatási formáról kap részletes leírást az érdeklődő Felhasználó. A pénzbeli támogatásoknál mindig aktuálisan az az érték jelenik meg az adott Támogatott vonatkozásában, amire még szüksége van a Támogatottnak. Tehát, amennyiben a Támogatott eredetileg azt adta meg az adatlapon, hogy pl. havi 100e Ft-ra van szüksége, de már beérkezett egy 30e Ft-os havi vállalás, akkor a következő Támogató, aki rátalál a Támogatott oldalára, már azt fogja látni, hogy 70e Ft-ot kér a Támogatott. Ezzel a Szolgáltató azt akarja kiküszöbölni, hogy egyfelől olyan pénzügyi adatok jelenjenek meg, amelyek érzékeny adatoknak számítanak, másrészt, hogy valóban annyi támogatás kerüljön egy-egy Támogatotthoz, amire valóban szüksége van.

 

Támogató értékelése: a Támogatott egy ötfokozatú skálán „csillagokkal” tudja értékelni a részére támogatást nyújtó Támogatót. Egy Támogatóra csak egy értékelés adható le. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az értékelések valóságtartalmával kapcsolatban, ugyanakkor a Szolgáltató az értékeléseket is jogosult moderálni, adott esetben törölni. Amennyiben változás következett volna be a Támogató értékelésével kapcsolatban, úgy az „Adminnak írok” gombra kattintva tudja ezt megosztani a Szolgáltatóval.

 

6.3. Profilom / Támogató

 

A bejelentkezést követően a (Támogató) Felhasználó a fejlécben található „Profilom” gombra kattintva tud a profil oldalára eljutni. Részletes tájékoztatás az Adatkezelési tájékoztatóban is olvasható.

 

Adataim menüpont:

Az adataim menüpontnál lévő adatokat (pl: regisztrációs adatok, elérhetőségi adatok) csak a Szolgáltató látja a Támogató Felhasználón kívül. A Támogatott csak Támogató által a Bemutatkozás menüpontban megadott publikus adatait látja.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a személyes jellegű segítség (pl. fűnyírás, beteglátogatás) felajánlása esetén a Szolgáltató a Támogatótól elvárja, hogy a Támogató már valahol regisztrált önkéntes segítő legyen, és erre vonatkozóan rendelkezzen igazolással. Az igazolást a Támogató kétféle módon töltheti fel a Profiljára. Egyfelől az eredeti igazolást, a személyes adataival együtt, amelyet alapesetben csak az Admin ismer meg az adatok hitelességének ellenőrzése végett. Másfelől az igazolást célszerű kitakart adatokkal is feltölteni, hogy a Támogatott a személyes kapcsolatfelvétel előtt még ne ismerhesse meg a Támogató személyes adatait, de meggyőződhessen arról, hogy a Támogató rendelkezik igazolással. Ugyanakkor a Támogató a Támogatottal történő kapcsolatfelvétel során saját döntése alapján megismertetheti egyes személyes adatait a Támogatottal. A személyes adatok megadásának veszélyeire a Honlap minden esetben felhívja a Felhasználók figyelmét.

 

Az igazolást kiállíthatja bármely másik civil szervezet (alapítvány) vagy országosan ismert szervezet (pl: Máltai Szeretetszolgálat, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Vöröskereszt, Csak Egyet Szolgálat stb.).

 

Bemutatkozás” menüpont:

A Támogatottak számára írt bemutatkozó szöveg abban az esetben válik a Támogatott személy részére elérhetővé, ha a támogatás személyes segítség nyújtást jelent, ahol a Támogató és Támogatott mindenképpen személyes kapcsolatba kerül. Itt szükséges biztonsági funkció a Támogatott számára, hogy a segítség nyújtás elfogadása előtt megismerhesse a Támogató személyét valamilyen formában.

 

„Rászoruló keresése menüpont”:

 

A Felhasználó ebben a menüpontban tud keresni a Támogatottak (támogatásra szorulók) között. A keresés során a Támogató a Támogatottaknak még csak a fantom felhasználóneveit láthatják és a Támogatottak személyes adatait/valódi nevét csak a személyes kapcsolatfelvételt követően, a Támogatott kifejezett jóváhagyását/megküldését követően ismerheti meg.

 

A szűrési feltételek között a következőket találjuk: támogatás típusa, rászorultság típusa, nem, életkor, település, egy főre jutó rendszeres jövedelem, rászorultság típusa. Amennyiben a Felhasználó családot szeretne támogatni, akkor a „család támogatása” menüpontot kijelölve tud választani a család típusok közül. Amennyiben egy személyt szeretne támogatni, akkor az „egyén támogatása” menüpontot kijelölve tud választani aszerint, hogy „férfit”, „nőt” vagy „gyermeket” szeretne támogatni.

 

Az „elolvasom a teljes történetet” gombbal a Támogatott publikus oldalra érkezik meg.

 

TÁMOGATÁSI FORMÁK

 

A támogatási formák (ezen belül az anyagi támogatási formák) részletes leírása a Honlap főoldalán található „Támogatási formák” bekezdés alatt érhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszeres anyagi támogatás esetén a fizetés jóváhagyásával ahhoz is hozzájárul, hogy a megadott hónapszám szerinti következő hónapokban a bankszámláját automatikus terhelje a rendszer!

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Támogató a tervezettnél több vagy más összeget utalt a Támogatott részére (vagy téves személy részére utalt), valamint a Szolgáltató nem tud eljárni a téves összegek visszaszerzése érdekében. Továbbá tájékoztatjuk, hogy sem az anyagi, sem az egyéb támogatásért ellenszolgáltatás nem jár és nem is kérhető, sem a Szolgáltatótól, sem a Támogatottól.

 

Az anyagi támogatásokból a Szolgáltató semmilyen százalékban – sem jutalom sem egyéb ellenszolgáltatás formájában – nem részesül, azaz a támogatások célzott támogatásként,100%-ban a Támogatott részére kerülnek folyósításra a Szolgáltató bankszámláján keresztül. A Támogató csak abban az esetben tudja átutalás útján támogatni a Támogatottat, amennyiben a Támogatott rendelkezik a Honlapon regisztrált bankszámlaszámmal. Azaz a Szolgáltatás keretében nincs arra mód, hogy a Támogató által a Szolgáltató bankszámlaszámára utalt összeget a Szolgáltató készpénzben adja át a Támogatottaknak. A Támogatók az esetleges készpénz adományokat a Támogatottal történő kapcsolatfelvételt követően, a Támogatottal leegyeztetett módon tudják rendezni, a Szolgáltató bevonása nélkül.

 

Egyebekben van lehetőség a Szolgáltató operatív működésének/adminisztrációjának támogatására is (lásd lentebb).

 

„Támogatottjaim” menüpont

 

A Támogató ebben a menüpontban azokat a rendszeres anyagi támogatásokat és személyes segítségnyújtásokat látja, amiket vállalt, és amikben meg is állapodott a Támogatottal.

 

A rendszeres anyagi támogatásnál található „szerkesztés” gombbal tudja a Támogató a korábban megadott rendszeres támogatása paraméterein változtatni.

 

Ezúton is megkérjük, hogy mielőtt a Támogató módosítaná a korábban megadott rendszeres anyagi támogatása részleteit, gondolja végig, hogy akit támogatni szeretne a rendszeres támogatásával, az eredetileg megadott számú hónappal és összeggel tervez, így egy változás, módosítás további nehézséget jelenthet számára. Amennyiben mindenképpen szükséges csökkentenie akár a támogatás összegét, akár a hónapok számát, kérjük, hogy a módosítás érvénybelépésének dátumánál próbáljon megadni egy olyan időpontot, ami a Támogatott számára is ad némi időt a kieső támogatás pótlására.

 

A Támogató ezen menüpont alatt tudja megtekintetni, hogy eddig milyen támogatásai teljesültek.

 

„Chat funkció”

A Weboldal használata során kizárólag a Támogató kezdeményezhet beszélgetést a chat funkcióban. A Weboldalon való beszélgetés Támogató általi kezdeményezéséről a Támogatott e-mail értesítést kap, a beszélgetés csak a Támogatott általi jóváhagyást követően kezdhető meg. A csevegésben résztvevő személyek kizárólag a Weboldalra már előzetese regisztrált személyek lehetnek, a beszélgetés tartamát pedig kizárólag a beszélhetésben érintett felek láthatják. A beszélgetésben résztvevő személyek védelme érdekében nincs lehetőség csoportos csevegés indítására sem.

6.4. Egyéb felhívások

A Profil és egyéb, a Felhasználók által feltöltött és közzétett adatok és információk tartalmának valódiságért, vagy esetleges jogszerűtlenségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ezek tartalmáért és a vállalt támogatásokért kizárólag a Felhasználókat terheli a felelősség.

 

A Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolják, hogy az általuk közzétett tartalmak (adatok, információk, képek) sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütköznek jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaznak jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sértik harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. Továbbá, a Támogató Felhasználók szavatolják, hogy csak olyan támogatás nyújtását vállalják, amelyeket ténylegesen biztosítani tudnak és a Támogatott Felhasználók szavatolják, hogy csak olyan támogatásokat kérnek, amelyekre valóban szükségük van. A Szolgáltató kizárja felelősséget minden olyan kár illetve egyéb igény tekintetében, amely abból származik, hogy a Felhasználó nem tett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének.

 

A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint törölni a Felhasználók által közzétett tartalmakat – illetve akár az itt megjelölt tartalmat közzétevő Felhasználók profilját – amennyiben azok a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti, vagy egyébként a Szolgáltató álláspontja szerint harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, reklámot tartalmaz; szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sért; becsületsértő vagy rágalmazó tartalmúak; üzleti-, vagy magántitkokat, egyéb védett ismeretet vagy politikai tartalmat tartalmaz; vagy bármilyen ellentétet szít. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó által közzétett tartalmat annak tiltott tartalma miatt törli, úgy a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató felé semmilyen igénnyel fellépni.

 1. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (SimplePay)

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó (vásárló) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

 

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a jelen www.help2.hu weboldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként való hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

 

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

 

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

 

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti tájékoztatást tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

 

 1. A Szolgáltató működése (adó 1%)

 

A Honlap és a Szolgáltatás működési költségeit adományozó cégek felajánlásai és az 1%-os adó felajánlások biztosítják. A Honlapon a Szolgáltató lehetőséget biztosít az adományozó cégek logójának feltűntetésére is. A marketing megjelenés mérete függ a felajánlás mértékétől.

 

A felajánlott összegek 100 %-ban a Támogatottakhoz kerülnek! A Támogató a Honlapon személyes menüjén keresztül ellenőrizheti utalásának pillanatnyi állapotát.

 

A Szolgáltató egy nonprofit szervezet. Amennyiben a céges felajánlások meghaladják a Honlap üzemeltetéséhez szükséges működési költségeket, úgy a Szolgáltató tartalékot képez az esetlegesen menet közben, idő előtt megszűnt támogatások pótlására. A Szolgáltató kuratóriuma a rendelkezésre álló összeget előzetesen meghatározott szempontrendszer alapján szétosztja a Honlapon regisztrált, valós segítségre szoruló Támogatottak között.

 

 1. Adatváltozás

 

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy az általa önkéntesen megadott adataiban bekövetkező bármely változást a Profiljában megfelelően átvezeti. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a Profilja bármely jogosulatlan felhasználásáról vagy a Profilját egyéb módon sértő cselekedetről.

 

 1. Értesítések kezelése

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás optimális használata érdekében a Felhasználók részére rendszerüzenet formájában értesítéseket küld e-mail útján, amelyek nem minősülnek reklámnak.

 

 1. Adatvédelem

 

11.1. Általános rendelkezések

 

A Felhasználók személyes adatainak weboldal használatával összefüggő kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során birtokába kerülő adatok személyes adatoknak minősülnek. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az egyéb Felhasználók által és hozzájárulásával hozzáférhetővé tett személyes adatokat és egyéb információkat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével így különösen az GDPR és az Infotv-el összhangban bizalmasan kezeli, és kizárólag a támogatás nyújtása vagy igénybevétele érdekében használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja (ide nem értve a bűnüldözési és egyéb állami szerveket), hozzáférhetővé nem teszi, azokat a felhasználást követően haladéktalanul megsemmisíti (törli), valamint kijelenti, hogy birtokába került adatok kapcsán a Felhasználók információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a chat funkcióban folytatott levelezések és adatok azok közzétételét (azaz a chat funkcióban történő begépelését) követő egy év elteltével automatikusan törlődnek. A Felhasználó profiljának törlését követően a Szolgáltató a Felhasználók profil adatait a törléstől számított három (3) hónapig kezeli és őrzi bűnüldözés megelőzési és felderítési célból.

 

A fentiekre tekintettel, a Felhasználó köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve azok felhasználás utáni megsemmisítéséről. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

11.2. Adattovábbítási nyilatkozat (online fizetés)

 

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a(z) Reményfutam Alapítvány (székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 65.) mint adatkezelő által a(z) www.help2.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: www.simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 1. A Szolgáltatás használatával kapcsolatos tilalmak és korlátozások

 

A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használnia, amely a Szolgáltatás működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során megismert elérhetőségeket kizárólag a támogatással összefüggésben használhatja fel, azokra nem továbbíthat kéretlen üzeneteket (spam) vagy egyéb, a támogatással összefüggésben nem álló tartalmakat.

 

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ tekintetében. A Szolgáltató jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

 

 1. Szerzői jogi védelem

 

A Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A Honlaphoz kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató alapítója. A szerzői jogok összessége a Szolgáltató alapítóját illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során általa elhelyezett tartalom közzétételével lemond az általa elhelyezett tartalom feletti szerzői jogi rendelkezési jogáról.

 

 1. Felelősségkorlátozó rendelkezések

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

A Felhasználó továbbá kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználók közötti kommunikációért és magatartásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményeképpen létrejött kapcsolatban eredő károkért és egyéb igényekért.

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.

 

A Felhasználó jelen pontokban szabályozott felelőssége a Szerződés megszűnését követően is fennáll.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

 

 1. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

 

A Szerződés a Felhasználó Profiljának törlésével szűnik meg. A Szerződés megszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést megszünteti.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

 

 

Budapest, 2021. augusztus 11.

 

Reményfutam Közhasznú Alapítvány

 

HELP!

 

 

 

Segítse munkánkat, támogassa Alapítványunkat akár 1 000 Ft-tal is!

Szeretném támogatni!

Az alapítvány munkáját lehetővé teszik: