Adatkezelési tájékoztató

A Reményfutam Alapítvány által üzemeltetett HELP2.hu honlap

Adatkezelési Tájékoztatója

 

 

I. Adatkezelő adatai

 

A jelen tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő:

 

 

adatkezelő

NÉV

Reményfutam Közhasznú Alapítvány

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

01-01-0006956

CÍM

1139 Budapest, Röppentyű u. 65.

ADÓSZÁM

18088665-1-41

E-MAIL CÍM

remenyfutam@help2.hu

KÉPVISELI

Horváth Violetta

 

(a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő)

 

II. Bevezetés

 

A jelen adatkezelési  tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az általa üzemeltetett www.help2.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap vagy Weboldal) keresztül elérhető támogatások és szolgáltatások (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) igénybevevőit, valamint a Honlap látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa a Honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek (Felhasználók) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tekintettel arra, hogy a Honlap böngészése és a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

 

A Felhasználó a Honlap látogatásakor – esetlegesen – megadott hozzájárulásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével, használatának kezdeményezésével, valamint a Honlapra történő regisztrációjával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy adatot szolgáltasson a Szolgáltató számára, és tudomásul veszi, hogy az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Honlap egyes elemei, funkciói, a Szolgáltatás igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez, az egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.

 

A jelen Tájékoztató a Honlap felületén mindenkor elérhető és a jelen Tájékoztató a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra is. A jelen Tájékoztatóban külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott jelentésük van.

 

A Szolgáltatás/Honlap használata során a Felhasználók egymás tudomására hozhatják személyes adataikat, amely adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelési előírások betartása az adott Felhasználókat terheli. A Szolgáltató teljes körűen kizárja a felelősségét a Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatás keretében jogszerűen – a Felhasználó hozzájárulása alapján – megismerő harmadik fél általi adatkezelés vonatkozásában.

 

III. Fogalom meghatározások

 

A jelen tájékoztatóban irányadó fogalom-meghatározásokat a GDPR 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

IV. Alkalmazott jogszabályok

 

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, így különösen az alábbi jogszabályoknak:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: )
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)

 

V. Weboldallal összefüggő adatkezelés

 

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató keretében adatkezelési tevékenységek szerinti bontásban tájékoztatja a Felhasználókat a személyes adataik általa történő kezeléséről.

 

V.1. Regisztráció

 

 

Regisztrációjával összefüggő adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználók Weboldalon való regisztrációjának lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a Felhasználó a weboldal alapvető egyes szolgáltatásait teljes körűen igénybe tudja venni.  A regisztráció célja a Felhasználók azonosítása, amely a Felhasználó Weboldalon való regisztrációja során a Felhasználó által megadott e-mail címre kapott aktiváló linkre történő kattintással erősíthető meg.

 

A Help! segítőtárs közvetítő használata regisztrációhoz kötött. Mind a Támogató, mind a Támogatott anonim módon (felhasználónévvel) szerepel a többi Felhasználó számára elérhető adatlapokon, de a visszaélések elkerülése és a valótlan tartalmak kiszűrése érdekében a Felhasználók valós adatokkal is köteles regisztrálni.

KEZELT ADATOK KÖRE

 • regisztráció során választott szerepkör: akinek támogatásra van szüksége (Támogatott), vagy aki támogatna másokat (Támogató) (kötelező);
 • egy kitalált, a valódi nevével nem megegyező felhasználónév (kötelező);
 • valódi vezetéknév, keresztnév (kötelező);
 • e-mail cím a regisztráció megerősítéséhez, illetve a Weboldallal kapcsolatos rendszerüzenetek, egyéb értesítések kiküldése érdekében (kötelező);
 • jelszó a biztonságos bejelentkezéshez (kötelező);
 • az ÁSZF, valamint a jelen Tájékoztató elfogadásának ténye (kötelező);
 • annak ténye, hogy a Felhasználó helyett nem robot regisztrál (kötelező);
 • annak ténye, hogy a Felhasználó betöltötte a 18. életévét (kötelező);
 • regisztráció időpontja, IP cím (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján).

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem tud a Weboldalon regisztrálni és a szolgáltatás egyes részeit nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés (regisztráció) teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatok a regisztrációt követően bármikor módosíthatóak, illetve törölhetőek.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A felhasználó fiók törléséig, ennek hiányában, addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb az Felhasználó utolsó belejelentkezésétől számított egy (1) évig. Ezt követően felhasználói fiók – a regisztráció megerősítésének hiányában – véglegesen törlésre kerül.

A Szolgáltató az adatok törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk 3) bekezdésének feltételei fennállnak, így különösen, ha a Felhasználó személyes adatainak kezelését jogszabály írja elő, vagy amennyiben az adatkezelés szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

(PUBLICITÁS)

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

A Regisztrációs során megadott személyes adatokat – a felhasználónév kivételével – csak a Szolgáltató ismerheti meg, így ezek az adatok nem publikusak az egyéb Felhasználók számára.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat harmadik országba, vagy más önálló adatkezelő részére kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

 

V.2. A „támogatottként” regisztrált felhasználó weboldalon való tevékenysége

 

 

A támogatott weboldalon való tevékenységével összefüggő adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő célja, hogy tárhelyet és platformot biztosítson a Weboldalra Támogatóként vagy Támogatottként regisztrált Felhasználók részére, ezzel segítve a felek közötti kapcsolat megteremtését, illet a felajánlások, adományok Támogatott részére történő eljuttatását. A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Felhasználó felhasználói fiókját.

KEZELT ADATOK KÖRE

A Támogatott Felhasználó profilja létrehozása során feltüntetésre kerül, hogy mik a publikus adatok, amelyet valamennyi Felhasználó megismerhet (Publikus), és melyek azok, amelyek kizárólag a Szolgáltató számára látható adatok.

 

a Felhasználó által az „Adataim” menüpont alatt megadott adatok

 • a regisztrációs során megadott valós adatok (név, e-mail, lakcím);
 • a regisztráció során megadott felhasználónév (Publikus);
 • a Felhasználó telefonszáma a visszaélések megelőzése, valamint a rendkívüli értesítések és kapcsolattartás céljából (kötelező);
 • Felhasználó számlavezető bankjának neve, számlaszáma (opcionális - kitöltése akkor szükséges, ha a Felhasználó pénzbeli adományokat is szeretne fogadni);
 • Felhasználó által kitölthető további adatok, így város, rászorultság típusa, nem, egy főre jutó jövedelem, életkor (opcionális annak érdekében, hogy a Támogatok célzottan, könnyebben megtalálják a Felhasználót) (Publikus);

 

a Felhasználó által a „Történetem” menüpont alatt megadott adatok

 • a Felhasználó által megadott „történetem címe”(kötelező) (Publikus);
 • a Felhasználó által megadott rövid „összefoglaló”(kötelező) (Publikus);
 • a Felhasználó részletesebb történetének leírása (kötelező) (Publikus);
 • a Felhasználó által feltöltött fényképek (opcionális) (Publikus);
 • a Felhasználó által kizárólag adminisztrátorok részére feltöltött dokumentumok (opcionális);
 • a Felhasználó által, a személyes adatok kitakarásával feltöltött dokumentumok (opcionális) (Publikus).

 

a Felhasználó által az „amire szükségem van” menüpont alatt megadott adatok

 • egyszeri/egyösszegű anyagi támogatásra vonatkozó felhasználó igény leírása, szükséges juttatás összegének megjelölése (opcionális) (Publikus);
 • havi rendszeres anyagi támogatásra vonatkozó felhasználó igény leírása, szükséges juttatás összegének megjelölése (opcionális) (Publikus);
 • tárgyakra, eszközökre vonatkozó felhasználó igény leírása (opcionális) (Publikus);
 • személyes segítség/alkalmi segítségre vonatkozó igény leírása (opcionális) (Publikus);
 • lelki segítségre vonatkozó igény leírása (opcionális) (Publikus).

 

a Felhasználó által a „beszélgetés” menüpont alatt megadott adatok

 • Felhasználó által írt üzenetek tartalma (opcionális).

A kötelezően kitöltendő adatok hiányos, vagy hibás kitöltése azzal a jogkövetkezménnyel járhat, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás egyes részeit nem vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amely hozzájárulást a regisztrált Felhasználó az adatok önkéntes kitöltése során egy külön a „hozzájárulás megadására” vonatkozó négyzet (ún. checkbox) bejelölésével, majd a „Mentés” gombra kattintással ad meg.

A regisztrált Felhasználó által megadott adatok bármikor módosíthatóak, illetve törölhetőek. Az adat törlése egyben megadott hozzájárulás visszavonását is jelenti. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz felhasználói adatok törléséig, ennek hiányában addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb a felhasználói fiók törlését követő három (3) hónapig. (a jelen Tájékoztató V.5. pontja alapján)

Az Adatkezelő Felhasználó által feltöltött történeteket, illetve hozzá csatolt dokumentumokat azok közzétételétől számított egy (1) éven belül törli, ha azok módosítására, megújítására a közzétételtől számított egy (1) éven belül nem kerül sor.

A chat funkcióban folytatott levelezések és adatok, azok közzétételét (azaz a chat funkcióban történő begépelését) követő egy (1) év elteltével automatikusan törlődnek.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

(PUBLICITÁS)

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

A nem publikus adatokat kizárólag a Szolgáltató ismerheti, aki – a Felhasználó által a jelen ÁSZF elfogadásával adott hozzájárulása alapján – ellenőrzi az adatok hitelességét.

A publikus adatokat valamennyi Támogatóként regisztrált Felhasználó megtekintheti. A Támogatott a Támogatóval történő kapcsolatfelvétel során kifejezetten engedélyezheti egyes személyes adatainak a Támogató általi megismerését.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

ADATTOVÁBBÍTÁS

A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató semmilyen esetben sem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé a Szolgáltatáson kívüli harmadik fél számára, ide nem értve az illetékes hatóság megkeresése alapján történő adattovábbítást.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaikra vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapul.

 

Egyéb Felhasználói tevékenységek:

 

 • Az „Átmenetileg felfüggesztem a profilomat" gombbal a Felhasználó átmenetileg láthatatlanná tudja tenni a Profilját, vagyis a Támogatók ez idő alatt nem fogják megtalálni. Amennyiben ezt bekapcsolja, a gomb felirata átváltozik „Újra aktiválom a profilomat" feliratra, amivel vissza tudja élesíteni a Profilját.
 • Van lehetőség a Profil törlésére is, ekkor a Profilhoz kapcsolódó adatok ténylegesen törlésre kerülnek, a Profil nem állítható vissza. (az adatok archiválására a jelen Tájékoztató V.5. pontja irányadó)
 • A Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a „Profilom” menüpontban történő szerkesztés útján.
 • Van lehetőség a „Jelszó módosítására” a régi és új jelszó megadásával. Ebben az esetben a rendszer a Felhasználó régi jelszavát törli.

 

V.3. A „támogatóként” regisztrált felhasználó weboldalon való tevékenysége

 

 

A Támogató weboldalon való tevékenységével összefüggő adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő célja, hogy tárhelyet és platformot biztosítson a Weboldalra Támogatóként vagy Támogatottként regisztrált Felhasználók részére, ezzel segítve a felek közötti kapcsolat megteremtését, illet a felajánlások, adományok Támogatott részére történő eljuttatását. A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Felhasználó felhasználói fiókját.

KEZELT ADATOK KÖRE

A Támogató Felhasználó profilja létrehozása során feltüntetésre kerül, hogy mik a publikus adatok, amelyet valamennyi Felhasználó megismerhet (Publikus), és melyek azok, amelyek kizárólag a Szolgáltató számára látható adatok.

 

a Felhasználó által az „Adataim” menüpont alatt megadott adatok

 • a regisztrációs során megadott valós adatok (név, e-mail, lakcím) (kötelező);
 • a regisztráció során megadott felhasználónév (kötelező) (Publikus);
 • a Felhasználó telefonszáma rendkívüli értesítések és kapcsolattartás céljából (kötelező).

a Felhasználó által a „Bemutatkozás” menüpont alatt megadott adatok

 • a Felhasználó által megadott név (opcionális);
 • a Felhasználó által feltöltött bemutatkozó szöveg (a Támogatottak felé) (opcionális);
 • a Felhasználó által feltöltött személyes adatokat tartalmazó igazolás*, amely tanúsítja, hogy a személyes jellegű segítséget felajánló Felhasználó regisztrált, nyilvántartott önkéntes segítő (kötelező – személyes jellegű segítség felajánlása esetén);
 • a Felhasználó „támogatandók keresése” menüpont alatt történő keresései. A keresés során a Támogató a Támogatottaknak még csak a felhasználó neveit láthatják és a Támogatottak személyes adatait/valódi nevét csak a személyes kapcsolatfelvételt követően, a Támogatott kifejezett jóváhagyását/megküldését követően ismerhetik meg.

 

a Felhasználó által a „beszélgetés” menüpont alatt megadott adatok

 • Felhasználó által írt üzenetek tartalma (opcionális).

 

a Felhasználóra vonatkozó értékelések

         azon Felhasználó által adott öt csillagos skálán való értékelés, akit az adott Támogatóként regisztrált Felhasználó támogatásban részesített.

A kötelezően kitöltendő/megadandó adatok hiányos, vagy hibás szolgáltatása azzal a jogkövetkezménnyel járhat, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás egyes részeit nem vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amely hozzájárulást a regisztrált Felhasználó az adatok önkéntes kitöltése során egy külön a „hozzájárulás megadására” vonatkozó négyzet (ún. checkbox) bejelölésével, majd a „Mentés” gombra kattintással ad meg.

A regisztrált Felhasználó által megadott adatok bármikor módosíthatóak, illetve törölhetőek. Az adatok törlése egyben megadott hozzájárulás visszavonását is jelenti. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz felhasználói adatok törléséig, ennek hiányában addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb a Felhasználói fiók törlését követő három (3) hónapig. (a jelen Tájékoztató V.5. pontja alapján).

A chat funkcióban folytatott levelezések és adatok, azok közzétételét (azaz a chat funkcióban történő begépelését) követő egy (1) év elteltével automatikusan törlődnek.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

(PUBLICITÁS)

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

A Felhasználó által az „adataim” menüpont alatt megadott adatokat csak a Szolgáltató láthatja, ugyanakkor a Támogatottként regisztrált Felhasználók a Támogató által a „Bemutatkozás” menüpontban megadott publikus adatokat megismerhetik. A Támogató a Támogatottal történő kapcsolatfelvétel során kifejezetten engedélyezheti egyes személyes adatainak a Támogatott általi megismerését. (pl: kitakart vagy teljes igazolás tartalmának megismerése)

A bemutatkozó szöveg abban az esetben válik a Támogatott személy részére elérhetővé, ha a támogatás személyes segítség nyújtást jelent, ahol a Támogató és Támogatott mindenképpen személyes kapcsolatba kerül. Itt szükséges biztonsági funkció a Támogatott számára, hogy a segítség nyújtás elfogadása előtt a Támogató személyét valamilyen formában megismerhesse.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

ADATTOVÁBBÍTÁS

A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató semmilyen esetben sem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé a Szolgáltatáson kívüli harmadik fél számára, ide nem értve az illetékes hatóság megkeresése alapján történő adattovábbítást.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaikra vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapul.

 

*Igazolás feltöltésének módja:

 

Az igazolást a Támogató kétféle módon töltheti fel a Profiljára.

 • Egyfelől az eredeti igazolást, a személyes adataival együtt, amelyet alapesetben csak az Admin ismer meg az adatok hitelességének ellenőrzése végett.
 • Másfelől az igazolást célszerű kitakart adatokkal is feltölteni, hogy a Támogatott a személyes kapcsolatfelvétel előtt még ne ismerhesse meg a Támogató személyes adatait, de meggyőződhessen arról, hogy a Támogató rendelkezik igazolással.

 

Az igazolást kiállíthatja bármely másik civil szervezet (alapítvány) vagy országosan ismert szervezet (Máltai Szeretetszolgálat, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Vöröskereszt, Csak Egyet Szolgálat stb.).

 

V.4. Kapcsolatfelvétel

 

 

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó részéről kezdeményezett kapcsolatfelvétel során feltett kérdések, észrevételek, vélemények, panaszok Adatkezelő részéről történő megválaszolása, panaszok kezelése, valamint az ügyfelekkel történő kapcsolattartás leegyszerűsítése.

KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre a kapcsolatfelvétel módja szerint eltérő.

A Weboldalon lévő „kapcsolat” menüpont alatt található elektronikus űrlap kitöltése esetén:

 • Felhasználó neve, e-mail címe (kötelező);
 • Felhasználó által írt üzenet tárgya és tartalma (kötelező);
 • a jelen Tájékoztató elfogadásának ténye (kötelező);
 • annak ténye, hogy a Felhasználó helyett nem robot regisztrál. (kötelező);
 • levélküldés időpontja, IP cím (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján).

Az Adatkezelő Weboldalon feltüntetett elérhetőségein való közvetett kapcsolatfelvétel esetén:

 • a kapcsolatfelvétel módja szerint: a Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe (kötelező);
 • Felhasználóhoz kapcsolódó üzenet/közlés/mellékletek tartama és időpontja (kötelező).

A Felhasználó részéről történő elérhetőségére vonatkozó hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Általános megkeresések esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlap önkéntes kitöltésével, illetve a kitöltés során egy külön a jelen Tájékoztató elfogadására vonatkozó négyzet (ún. checkbox) bejelölésével, vagy más esetben a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével ad meg.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszkezelés esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (a Fogy.tv. 17/A. §-a alapján).

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételtől számított egy (1) éven belül törli, feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincsen. (pl: szerződéskötés, az Adatkezelő jogos érdeke)

 

Panaszkezelés esetén az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Fogy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján.)

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

 

V.5. Bűncselekmények megelőzése érdekében történő archiválás

 

 

bűncselekmények megelőzése érdekében történő archiválás

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználók Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett bűncselekményeinek megelőzése, felderítése és hatékony orvoslása, valamint annak megelőzése, hogy a Felhasználó a felhasználó fiók törlésével a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos bizonyítékokat is törölje, ezzel megakadályozva a bűncselekmény felderítését.

KEZELT ADATOK KÖRE

 • Ø  Felhasználók által akár a személyes profiljukban, akár a chat funkcióban elhelyezett tartalmak (ideértve a chat funkcióba történő begépelést, valamint az elküldött üzeneteket)

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelő és harmadik személyek (Felhasználók) bűncselekmények felderítéséhez, orvoslásához, megelőzéséhez fűződő jogos érdeke, különös tekintettel a GDPR preambulumának (50) bekezdésére. A jelen jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek erre irányuló írásbeli kérelem esetén teljes terjedelemben megtekinthetik.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Felhasználók által akár a személyes profiljukban, akár a chat funkcióban elhelyezett tartalmakat a felhasználói profil törlését követő három (3) hónapig bűnmegelőzési és felderítési célból elkülönítetten, külön archívumban őrzi, azzal, hogy az adatok három (3) hónap elteltével automatikusan törlődnek.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

 

V.6. A weboldal moderálása

 

 

A WEBOLDAL MODERÁLÁSA

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználók által a Weboldalon közzétett egyes bejegyzések, Felhasználói profilba feltöltött tartalmak moderálása, amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy azok sértik a Weboldal ÁSZF-jében meghatározott felhasználási feltételeket.  Az Adatkezelő az felhasználási feltételeket sértő egyes tartalmakat, megnyilvánulásokat törli, indokolt esetben pedig az Felhasználót a Weboldal használatától eltiltja, a Weboldal egyes funkcióinak használatát felfüggeszti, vagy a Felhasználó fiókját törli. Az adatkezelői moderálás célja a Weboldalon való kulturált, az Adatkezelő szellemiségének megfelelő hangnem biztosítása, valamint a harmadik személy Felhasználók jogainak védelme, a jogszabályok érvényesülésének biztosítása.

KEZELT ADATOK KÖRE

 • a Felhasználók által akár a személyes profiljukban, akár a chat funkcióban elhelyezett ÁSZF-et sértő tartalmak;
 • a Felhasználó fiók törlése esetén, valamennyi érintett Felhasználóra vonatkozó adat.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelő Weboldal megfelelő működéséhez fűződő jogos érdeke. A jelen jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek erre irányuló írásbeli kérelem esetén teljes terjedelemben megtekinthetik.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A törlési művelet befejezéséig, ugyanakkor az érintett jogosult arra, hogy törlésre kerülő Felhasználó fiókban szereplő személyek adatokról, a törlésről szóló adatkezelői értesítést követő öt (5) napon belül másolatot kérjen. Az értesítést követő 6. napon a felhasználói fiókban szereplő adatok törlésre kerülnek, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Amennyiben az Adatkezelő a weboldal megfelelő használatának ellenőrzése során bűncselekményre utaló jelet észlel, úgy haladéktalanul jelenti az eseményt az illetékes nyomozó hatóságoknak.

 

V.7. Alapítvány támogatásához kapcsolódó adatkezelés

 

 

ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adománykezeléshez kapcsolódó nyilvántartás vezetése, így különösen az adományozással, az adományozókkal és az adományozottakkal kapcsolatos adatok rögzítése, igazolása, valamint az adományozókkal való kapcsolattartás és anonim statisztikai adatok elkészítése és nyilvánosságra hozatala. Továbbá az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók teljesítése.

KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldalon lévő „szeretném támogatni” almenü alatt található elektronikus űrlap kitöltése során:

·         az adományozó típusa (magánszemély, cég) (kötelező);

·         adományozó neve (kötelező);

·         az adományozó e-mail címe (kötelező);

·         az adományozó irányítószáma, városa, címe (kötelező)

·         a jelen Tájékoztató elfogadásának ténye (kötelező);

·         annak ténye, hogy a Felhasználó helyett nem robot regisztrál. (kötelező);

·         adományozó által kiválasztott adomány összege (kötelező)

·         adományozó által kiválasztott fizetési mód típusa (kötelező)

·         küldés időpontja, IP cím, böngészőre vonatkozó adatok (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján).

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett (adományozó) hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó adományozási űrlap önkéntes kitöltésével, illetve a kitöltés során egy külön a jelen Tájékoztató elfogadására vonatkozó négyzet (ún. checkbox) bejelölésével ad meg.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő az adományozók személyes adatait az adományozástól számított egy (1) évig őrzi meg, ezt követően a haladéktalanul törli. Az adományozás során megadott adatok egy részét (így adomány összegét, adományozás idejét) az Adatkezelő a személyes adatok törlését követően teljes mértékben anonim módon statisztikai célokból tovább kezelheti.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói (az OTP Mobil Szolgáltató Kft. vagy PayPal Holdings Inc.) kezelhetik, illetve tárolhatják. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a fenti személyes adatok kitöltését követően az adományozót az általa választott fizetési mód szerint átirányítja az OTP Mobil Szolgáltató Kft. vagy PayPal Holdings Inc., mint adatfeldolgozók weboldalára, és továbbítja számukra az adományozó által megadott adatokat, így: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Ugyanakkor a banki fizetési oldalakra történő átirányítást követően, a banki fizetési oldalon megadott adatok (pl: számlaszám, azonosítók) tekintetében a fenti szolgáltatók önálló adatkezelőnek minősülnek, mivel az ott megadott adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat kizárólag a banki szolgáltatók kezelik.

A jelen adattovábbítás célja: bankkártyás fizetés teljesítése, a tranzakciók adományozó részére történő visszaigazolása, a felhasználó banki adatainak védelme.

 

V.8. Számlázás

 

 

számlázással összefüggő adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli az esetlegesen a vevőként, szállítóként, adományozóként vele (üzleti) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

KEZELT ADATOK KÖRE

 • adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy a Szolgáltató nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek, így a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint szabályszerű számla kiállítására vonatkozó jogi kötelezettség, amely a fenti megjelölt jogszabályok hivatkozott bekezdésein alapul.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén 5 évig (Ptk. 6:21. § alapján), továbbá az Adatkezelő a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

 

VI. Weboldalon lévő cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 

 

munkamenet sütikkel kapcsolatos adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal megfelelő működésének, használatának „munkamenet” sütik/cookiek elhelyezésével történő biztosítása, a felhasználói viselkedés figyelemmel kisérése, a csalások, jogellenes tevékenységek kiszűrése.

KEZELT ADATOK KÖRE

munkamenet azonosító IP-cím (anonimizált), dátumok, időpontok

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6) cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Adatkezelő Weboldal-szolgáltatásának nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke, az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

 

Az adatkezelés elleni tiltakozás, így a cookiek letiltása azzal a következménnyel járhat, hogy a Weboldal felkeresése során a Felhasználó egyes funkciókat nem vagy nem megfelelően tud csak használni. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az egyes cookiek adattárolási idejéről az Adatkezelő Weboldalon található Cookie Tájékoztatójából tájékozódhat. Az adatkezelési időtartam meghatározásának szempontjai:

 • munkamenet sütik: böngésző bezárásáig;
 • használatot elősegítő, támogató sütik: legfeljebb két (2) évig.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

 

VII. Az Adattovábbítás esetleges címzettjei

 

 • Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem adja át, illetve nem teszi hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik felek számára, ugyanakkor az Adatkezelő által nyújtott egyes szolgáltatások során igénybe veheti más önálló adatkezelők szolgáltatásait is, akik számára kivételes esetben korlátozott hozzáférést biztosít egyes Adatkezelő által kezelt adatokhoz. Az adattovábbítás címezettje lehet különösen:

 

 1. az önálló adatkezelőként eljáró ügyvédi iroda, könyvelőiroda, adószakértő, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy ha az adattovábbítást jogi kötelezettség írja elő, vagy az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;

 

 1. önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró szállítást, vagy postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató, bank, egyéb hitelintézet, illetve jogszerűen működő egyesület, alapítvány, nonprofit szervezet, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy az a szerződés (megrendelés, kiszállítás) teljesítése érdekében szükséges;

 

 • önálló adatkezelőként eljáró illetékes hatóságok, így különösen rendőrség, egyéb bűnüldöző szervek, bíróság, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy ha az adatszolgáltatást jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke megkívánja.

 

VIII. Adatkezelő által tett kötelezettségvállalások

 

 • Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan estben, ha az Adatkezelő a Felhasználók által szolgáltatott adatokat az eredeti adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást ellen tiltakozzon, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

 

 • Az Adatkezelő kijelenti, hogy a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokkal kapcsolatos adatkezelést nonprofit alapítványként a rászoruló személyek érdekében megfelelő garanciák mellett, jogszerű tevékenysége keretében végzi. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pontja szerinti adatkezelés kizárólag olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezet céljaihoz kapcsolódóan a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak, és a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára. Az Adatkezelő a különleges adatok kezeléséhez az érintettek kifejezett hozzájárulását minden esetben előzetesen, az adatkezelés megkezdését megelőzően beszerzi, és gondoskodik az ilyen adatok fokozott biztonságáról.

 

 • Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a fentiekben meghatározott célok érdekében kezeli. A Felhasználó által megadott e-mail címekre hirdetésnek minősülő tájékoztató vagy egyéb reklám anyagokat nem küld. Nem minősülnek reklámnak a regisztráció, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail, a szolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti leállás), vagy az Adatkezelő által küldött elektronikus számla.

 

 • Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaikra vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapul.

 

IX. Adatbiztonság

 

 • Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

 • Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 • A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

 • Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

 • Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 • Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

 • A Szolgáltató a munkavállalókkal, alkalmazottakkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Szolgáltató jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

 • A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről, az informatikai rendszereket jelszóval és tűzfallal védi, és megfelelő védelmet biztosító vírusvédelemmel látja el.

 

 • A manuális (papíralapú) kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat zárható szekrényben őrizi. A Szolgáltató a papír alapon kezelt személyes adatokat iratmegsemmisítő használatával, vagy iratmegsemmisítési tevékenységre szakosodott szolgáltató közreműködésével semmisíti meg.

 

X. Adatfeldolgozók

 

 • Az Adatkezelő a személyes adatok szakszerű feldolgozása érdekében – ilyen tevékenység ellátására irányuló külön szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – adatfeldolgozó céget bíz meg, amely az Adatkezelő utasításainak és döntéseinek megfelelően az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveleteket végzi el.

 

 • Az Adatfeldolgozók saját hatáskörben, önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag a Szolgáltatóval kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltak, illetve a Szolgáltató által részükre adott utasítások szerint jogosultak, illetve kötelesek eljárni. Az adatfeldolgozóknak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel.

 

 • Az adatfeldolgozó az Adatkezelő által megküldött adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, ugyanakkor az adatfeldolgozási szerződés alapján további adatfeldolgozókat igénybe vehet.

 

 • A Szolgáltatóval adatfeldolgozói tevekénység ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozók adatai és az általuk ellátott adatkezelési tevékenység:

 

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

RENDSZERGAZDA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

NÉV

First Voice Kft.

Infotechna Kft.

SZÉKHELY

8060 Mór, Kert u 18.

1037 Budapest, Zay utca 1-3.

ADÓSZÁM

14277351-2-07

10944619-2-41

CÉGJEGYZÉKSZÁM

07-09-018300

01-09-361929

KÉPVISELI

Ézsiás Dániel, ügyvezető

Gombár Miklós ügyvezető

E-MAIL

iroda@firstvoice.hu

iroda@infotechna.hu

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

weboldalfejlesztés, weboldal karbantartása és rendszergazda feladatok ellátása

adattárolás, szerver szolgáltatás

 

FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ

FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ

NÉV

PayPal Holdings Inc.

OTP Mobil Kft.

SZÉKHELY

22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19

E-MAIL

service@intl.paypal.com

ügyfelszolgalat@simple.hu;

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYÉG

online bankkártyás fizetésének teljesítése

online bankkártyás fizetésének teljesítése

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 • Az adatfeldolgozó feladata különösen, hogy
  1. megtegye azokat az adatbiztonsági, szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében szükségesek
  2. közreműködjön az állami szervek, harmadik személyek, illetve érintettek részéről az Adatkezelőhöz érkező adattovábbítási kérelmek kiadásában
  3. az adatkezelő utasításai szerint törölje, zárolja, illetve lemásolja a személyes adatokat
  4. a személyes adatok Adatkezelő általi megtekintését lehetővé tegye, valamint
  5. az általa kezelt adatokról nyilvántartást vezessen.

 

 • Az adatfeldolgozó a személyes adatokat csak az Adatkezelő által meghatározottak szerint dolgozhatja fel, a kezelt személyes adatokat saját céljára nem használhatja fel, azokat saját jogon nem továbbíthatja.

 

XI. Tájékoztatás a felhasználó jogairól

 

Az adatkezeléssel érintett természetes személy Felhasználót a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail címére (remenyfutam@help2.hu) benyújtott kérelemmel vagy postai úton (1139 Budapest, Röppentyű u. 65.) is gyakorolható. Az Adatkezelő a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított harminc (30) – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen hatvan (60) – napon belül érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtotta. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy harminc (30) napon belül tájékoztatja a munkavállalót a kérelem megtagadásának okáról és a jogorvoslati lehetőségekről.

 

 • Hozzáférés joga: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy az Adatkezelő milyen adatokat kezel, az adatokat milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; illetve, hogy személyes adatai milyen forrásból származnak. Továbbá hozzáférést kaphat ahhoz az információhoz is, hogy az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Felhasználó és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.

 

 • Helyesbítéshez való jog: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy – amennyiben ennek feltételei fennállnak – úgy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok fennállása esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölni. Az Adatkezelő az adatok törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk 3) bekezdésének feltételei fennállnak, így különösen, ha az érintett személyes adatainak tárolását jogszabály írja elő, vagy amennyiben az adatkezelés szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett (Felhasználó) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását. Különösen, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • A tiltakozáshoz való jog: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettet (Felhasználót) megilleti a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

XII. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Adatkezelőhöz (Reményfutam Alapítványhoz), mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein (e-mail: remenyfutam@help2.hu; postacím: 1139 Budapest, Röppentyű u. 65.) vagy jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

 • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; vagy
 • az illetékes – érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti – bírósághoz

 

XIII. Záró rendelkezések

 

Az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleltetés, és a naprakész nyilvántartás fenntartása céljából a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. augusztus 11. napjától hatályos.

Reményfutam Közhasznú Alapítvány

 

HELP!

Segítse munkánkat, támogassa Alapítványunkat akár 1 000 Ft-tal is!

Szeretném támogatni!

Az alapítvány munkáját lehetővé teszik: